Kategórie

Výrobcovia / značky

Reklamačný poriadok

 

Reklamačný poriadok

 

Reklamačný poriadok obsahuje informácie pre zákazníka pri uplatňovaní reklamácie tovaru zakúpeného prostredníctvom elektronického obchodu prevádzkovaného predajnou sieťou SP TRADE

 

Súhlas s reklamačným poriadkom a záručnými podmienkami potvrdzuje kupujúci prevzatím tovaru.

 

I. Všeobecné podmienky reklamácie

1. Povinnosti kupujúceho

 

Kupujúci je povinný dodaný tovar prehliadnuť a bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zistených závadách. Oprávnenú reklamáciu môže kupujúci uplatniť v prevádzke spoločnosti SP TRADE, ktorá mu tovar dodala.

 

Záručné a pozáručné opravy zariadení budú vykonávané servisným strediskom SP TRADE prípadne zmluvnými servisnými partnermi predajcu. Kupujúci zasiela tovar na reklamáciu na vlastné náklady ak nie je dohodnuté inak.

 

Kupujúci je povinný uviesť:

 

-Typ a označenie tovaru (je uvedené na faktúre alebo priamo na tovare).

-Popis závady

-Doložiť doklad o vlastníctve tovaru (kópiu faktúry alebo bloku z registračnej pokladne).

 

2. Povinnosti predávajúceho

 

Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo iná povinná osoba určená na opravu vybaví reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch do 30 pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezarátava čas potrebný na odborné posúdenie vady.

 

II. Reklamácia, uplatnená v záručnej dobe

1. Všeobecné ustanovenia

 

Tento reklamačný poriadok bol spracovaný podľa zákona o ochrane spotrebiteľa č.250/2007 Z.z. a vzťahuje sa na tovar ktorého reklamácia bola uplatnená v záručnej dobe.

 

Ku každému tovaru je priložená faktúra ktorá slúži aj ako záručný list. Záväznou objednávkou v elektronickom obchode sptrade.sk vyjadruje kupujúci súhlas so záručnými podmienkami. Pokiaľ nie je tovar osobne prevzatý, rozumie sa prevzatím tovaru okamih, kedy tovar preberá od dopravcu alebo zamestnanca spoločnosti SP TRADE alebo ňou poverenej osoby.

 

Pokiaľ odberateľ zistí akýkoľvek rozdiel medzi faktúrou a skutočným dodaným tovarom (v druhu alebo množstve) alebo neobdržal so zásielkou správne vyplnenú faktúru a záručné podmienky, je povinný podať ihneď (najneskôr do 3 dní) písomne, emailom alebo telefonicky správu. Pokiaľ tak neurobí, vystavuje sa nebezpečenstvu, že mu neskoršia prípadná reklamácia nebude uznaná.

 

Ostatné situácie sa riadia zákonom o ochrane spotrebiteľa č.250/2007 Z.z. . V prípade ak kupujúci bude používať zakúpený tovar na komerčné účely alebo ako výrobné prostriedky, riadia sa obchodné vzťahy Obchodným zákonníkom č.513/1991 Z.z.

 

2. Záručné podmienky

 

Dĺžka záruky je uvedená na faktúre alebo v záručnom liste. Táto doba začína plynúť dňom predaja a predlžuje sa o dobu, po ktorú bol výrobok v záručnej oprave. V prípade výmeny sa záručná doba nepredlžuje. Záruka sa vzťahuje na poruchy a závady, ktoré v priebehu záručnej doby vznikli chybou výroby alebo použitých materiálov. Tieto závady budú bezplatne opravené. Pri poruche výrobku kontaktujte predajcu. Výrobok bude bezplatne opravený po predložení faktúry potvrdenej predajcom spolu s kompletným vadným výrobkom. Zákazník nesie riziko poškodenia výrobku pri preprave.

 

Oprávnenie na bezplatnú záručnú opravu zaniká v týchto prípadoch:

 

-Výrobok bol inštalovaný alebo obsluhovaný v rozpore s užívateľským manuálom, ktorý je predávaný kupujúcemu súčasne s dodaným tovarom.

 

-Údaje na dokladoch sa líšia od údajov uvedených na výrobku.

 

-Bolo poškodené výrobné číslo, alebo záručná plomba prístroja.

-Závada vznikla neprípustným zásahom do výrobku (vrátane zása

hu a úprav neautorizovaným servisom).

 

-Poškodenie bolo spôsobené vonkajšími vplyvmi, napr. znečistením, pri styku s vodou v dôsledku živelnej udalosti, prírodných či iných vonkajších javov (búrky, požiar, prepätie v el. sieti apod.)

-Výrobok bol mechanicky poškodený.

 

-Výrobok bol používaný v rozpore s jeho určením, alebo spôsobom ,ktorý nie je obvyklý pre daný typ výrobku.

 

 

Bezplatná záručná oprava sa nevzťahuje:

 

-Na bežnú údržbu (výmena žiaroviek, tesnení, poistiek a pod.) vrátane odstraňovania závad podľa pokynov uvedených v užívateľskom manuáli.

 

-Na prípadné poruchy alebo chyby existujúcej elektroinštalácie alebo rozvodov plynu, vodovodného a odpadového potrubia v priestoroch u zákazníka, pokiaľ tieto neboli súčasťou dodávky .

 

-Na chyby a závady vzniknuté pri montáži svojpomocne.

 

Právo na výmenu výrobku (prípadne vrátenie kúpnej ceny) vzniká, pokiaľ podľa písomného vyjadrenia autorizovanej opravy ide o vadu neodstrániteľnú, prípadne ide o vadu odstrániteľnú, avšak kupujúci nemôže pre opakované vady po oprave, alebo pre väčší počet vád výrobok riadne užívať (viď. ustanovenia občianskeho zákonníka).

 

Všetky zariadenia Vám radi opravíme, avšak v prípade nedodržania pokynov užívateľského manuálu bude oprava vyúčtovaná.

 

 

 

 

III. Záverečné ustanovenia

 

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť 14.07.2011. Zmeny reklamačného poriadku vyhradené.

 

 

v Prešove 14.07.2011 SP TRADE

 


ÚvodÚvodKošík  

(prázdny)

Nové produkty

Momentálne nie sú dostupné žiadne nové produkty.