Kategórie

Výrobcovia / značky

Záručné a reklamačné podmienky

 

Predávajúci garantuje funkčnosť tovaru a bezplatný servis počas 12-tih mesiacov. Záručná lehota začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom, ak nie je uvedené inak.

 

1. Záručné opravy

 

Montáž a inštaláciu môže vykonať len servisný technik našej spoločnosti, prípadne iný kvalifikovaný odborník. V takom prípade je potrebné uschovať doklad o zaplatení nákladov na inštaláciu, ktorý vám privolaný technik vydá. Záručný servis poskytujeme v sídle spoločnosti v sídle vášho regionálneho predajcu. POZOR! Opravy priamo v prevádzke kupujúceho poskytujeme len v prípadoch, keď zariadenie vyžaduje odbornú inštaláciu. V ostatných prípadoch je potrebné reklamovaný tovar priniesť, alebo na náklady kupujúceho zaslať do sídla predávajúceho.

 

Pozáručný servis poskytuje naše servisné stredisko vždy podľa individuálneho dohovoru.

 

2. Pre uznanie záruky je nevyhnutné

 

Predložiť originál faktúry, ktorou bol tovar nadobudnutý. Záručný list obsahuje dátum inštalácie a podpis autorizovanej servisnej organizácie, ktorá uvádzala spotrebič do prevádzky. Pri uplatnení reklamácie treba uviesť číslo faktúry, ktorou bol výrobok zakúpený a poskytnúť spotrebič pre zistenie a odstránenie závady nášmu servisnému stredisku.

 

3. Záruka sa nevzťahuje na

 

Závady spôsobené nesprávnou inštaláciou, opravami vykonávanými neodbornou osobou, poškodenie vzniknuté zanedbaním pravidelnej údržby alebo nesprávnym zaobchádzaním v rozpore s návodom na obsluhu a tiež na závady vzniknuté pri doprave po prevzatí tovaru kupujúcim alebo jeho dopravcom a vady spôsobené bežným spotrebovaním (gumové tesnenia, hadičky, žiarovky, plastové diely atď.).

 

Reklamovanie tovaru (Reklamačný poriadok) a vrátenie tovaru

 

Bližšie informácie a presné podmienky nájdete v časti Reklamačný poriadok a vrátenie tovaru.

 

Osobné údaje, ich spracovávanie a ochrana

 

Bližšie informácie a presné podmienky o osobných údajoch, ich spracovávaní a ochrane nájdete v časti Ochrana súkromia a osobných údajov.


ÚvodÚvodKošík  

(prázdny)

Nové produkty

Momentálne nie sú dostupné žiadne nové produkty.